Przedsiębiorco, czy masz czas ?

Każda firma myśląca o dalszym rozwoju musi dokonać wyboru kiedy zacząć inwestować w swoją firmę. Wiąże się to z podjęciem decyzji w jakim kierunku firma ma podążać. Nieodzownym elementem tej decyzji jest jego źródło finansowania.

czytaj dalej

Jak przygotować się do konkursu?

Przygotowanie do konkursu jest niezwykle ważnym elementem pozyskania dotacji na rozwój firmy. Takie przygotowanie powinno się być poparte wnikliwa analizą firmy pod kątem kierunków jej rozwoju, a także inwestycji jakie firma chce poczynić w swojej działalności .

czytaj dalej

Jak rozwinąć moją firmę- studium przypadku część 1

Prawie każda firma dochodzi do momentu , gdzie stawia sobie pytanie – w jaki sposób mogę się bardziej rozwinąć nie ponosząc znacznych kosztów ? . To pytanie nurtuje nie jednego przedsiębiorcę, gdyż każdy wie , że jakikolwiek zakup nowych urządzeń, technologii do firmy wiąże się z kosztami , a nie rzadko ze znacznymi , które wręcz przerażają co powoduję, że inwestycja jest odkładana w czasie – na potem. Każdy zakup na przykład niezbędnych urządzeń czy linii produkcyjnej powinien być poparty wnikliwą analizą rachunku efektywności inwestycji , a co za tym idzie jej opłacalnością. Często firmy używają do tego dosyć prostych wskaźników , które odpowiednio zastosowane dają odpowiedź o opłacalności inwestycji. Takie wskaźniki jak: – NPV – obrazuje zwrot poniesionych nakładów oraz możliwy dochód przy zależności że NPV >0 – IRR- wewnętrzna stopa zwrotu , inwestycja jest opłacalna gdy IRR jest większa od stopy dyskonta użytej przy obliczaniu NPV – prosta stopa zwrotu – prosty okres zwrotu – próg rentowności ( BEP) – ROE, ROI z inwestycji – koszt kapitału ( WACC) Są przykładem gdzie efektywnie można stwierdzić czy dana inwestycja ma sens czy też nie. Przy podejmowaniu decyzji o zrealizowaniu inwestycji ważnym czynnikiem jest ryzyko . Istnieje szereg wzorów, algorytmów np. VAR, podejść statystycznych bardzo przydatnych przy podejmowaniu decyzji o realizacji inwestycji. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę otoczenie w jakim funkcjonuje firma, uwarunkowania prawne, społeczne, trendy, mody, opcje wyjścia z inwestycji itp. Jednym słowem sporządzić skrócony biznes plan przedsięwzięcia wraz z analizą scenariuszy możliwych do zrealizowania. Co może być źródłem kapitału ? Dzisiaj firma na różnych etapach rozwoju ma możliwość skorzystania z : – kapitału obcego np. fundusze typu... czytaj dalej

Dział badawczo-rozwojowy – inwestycja w innowacyjność

Dział badawczo – rozwojowy- inwestycja w innowacyjność Badania i rozwój są kluczowym elementem innowacyjności każdej firmy. Nakłady jakie firma musi przeznaczyć na dział badawczy niejednokrotnie przewyższają możliwości firmy. Przedsiębiorca stoi przed dylematem źródeł finansowania  takiej inwestycji. Dział musi być wyposażony w odpowiednią aparaturę badawczą, zakupić urządzenia czy oprogramowanie do analiz, a także wybudować/zaadoptować pomieszczenia które będą spełniały wymogi związane z badaniami . Celowość ustanowienia działu badawczo- rozwojowego powinien mieć także charakter komercjalizacji wyników badań . Koncepcja działu powinna być poparta wnikliwą analizą rynku by zwiększyć szansę na jej komercyjne wykorzystanie. Dosyć często zdarza się, że opracowywana koncepcja nie ma szans powodzenia w ich komercyjnym zastosowaniu, o czym często zapominają firmy gdy postanawiają o stworzeniu takiego działu. Czym jest dział badawczo rozwojowy? Obecne prawo zdefiniowało co należy rozumieć pod pojęciem centrum badawczo rozwojowego. Zgodnie z ustawą w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020. Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.   Ważne jest, że przedsiębiorca nie musi zabiegać o Status Centrum Badawczo- Rozwojowego które zostało opisane w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Wystarczy że taki dział powoła i może korzystać z preferencji podatkowych. Należy tu nadmienić, że firma będzie między innymi zobligowana do corocznego raportowania o poniesionych nakładach na dział oraz o jej wynikach za pomocą formularza GUS PNT-01.   Jak mogę sfinansować prace B+R ?   Obecna perspektywa finansowa... czytaj dalej

Krajowe Inteligentne Specjalizacje kierunkiem rozwoju firmy.

Krajowe Inteligentne Specjalizacje, kierunkiem rozwoju firmy. Krajowe inteligentne Specjalizacje są kierunkiem rozwoju, których rozwój zapewni tworzenie innowacyjnych rozwiązań w sferze społeczno – gospodarczej, która przyczyni się do wzrostu gospodarki, a także rozpoznawalności na arenie międzynarodowej. Przedsiębiorcy aplikujący po fundusze w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój na swoje projekty powinni mieć na uwadze by ich przedsięwzięcia wpisywały się w KIS. KIS może być także źródłem wiedzy dla firm, które chcą usystematyzować swoje działania oraz kierunki rozwoju. Nowa perspektywa unijna koncentruje się na innowacjach oraz spersonalizowanej tematyce. Zatem działy badawczo – rozwojowe powinny się koncentrować na obszarach ujętych w KIS. Ważne jest, że KIS jest dokumentem otwartym, który będzie podlegał ciągłej weryfikacji i aktualizacji w oparciu o system monitorowania oraz zachodzące zmiany społeczno – gospodarcze. Geneza KIS Inteligentna Specjalizacja to koncepcja Komisji Europejskiej odnosząca się do wdrażania polityki innowacyjnej regionów i krajów Unii w oparciu o strategie RIS 3. Koncepcja została rozwinięta w „Guide to Research and Innovation Strategies for Smart Specialisations (RIS 3)” i zdefiniowana jako: Narodowe/regionalne strategie badań i innowacji na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3), czyli zintegrowane, lokalnie definiowane programy transformacji gospodarczej, które spełniają pięć ważnych kryteriów, a mianowicie: – pozwalają skoncentrować wsparcie w zakresie prowadzonej polityki i inwestycji na kluczowych krajowych/regionalnych priorytetach, wyzwaniach i potrzebach w zakresie rozwoju opartego na wiedzy, włącznie z działaniami związanymi z ICT; – wykorzystują mocne strony i przewagi konkurencyjne danego kraju/regionu oraz jego potencjał do osiągania doskonałości; – sprzyjają innowacjom technologicznym i praktycznym, stymulują inwestycje sektora prywatnego; – prowadzą do pełnego zaangażowania interesariuszy, zachęcają do innowacyjności i eksperymentowania; – są oparte na obiektywnych danych i dowodach (ang. evidence – based) i zawierają solidne... czytaj dalej

Innowacyjność w mojej firmie czyli na jakie wsparcie z unii mogę liczyć?

Innowacyjność w mojej firmie czyli na jakie wsparcie z Unii mogę liczyć ? Przedsiębiorcy myślący o rozwoju swojej firmy na przykład  poprzez rozbudowę swojego parku maszynowego, wdrożenie nowej linii technologicznej, przystosowanie firmy pod nowe wyzwania rynku np.: IT  czy oczekiwania klientów muszą liczyć się z kosztami wdrożenia nowego rozwiązania czy usługi. Źródła finansowania nowych przedsięwzięć, oraz ich koszt są niejednokrotnie miernikiem czy dane rozwiązanie w firmie wdrożyć teraz lub poczekać na lepsze czasy. Rozpatrując różne formy finansowania, których na rynku jest bardzo dużo zaczynając od leasingu na kredycie inwestycyjnym / technologicznym kończąc, przedsiębiorca może skorzystać z dodatkowej opcji jakim są dotacje. Komisja Europejska, a co za tym idzie rząd zalecił, a następnie wdrożył politykę innowacyjności. Jednym z takich przykładów są tzw. Regionalne Inteligentne Specjalizacje (RIS), które wynikają z Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS) . Każde z województw wybrał obszary w których widzi swoją perspektywę rozwoju. W województwie śląskim takimi specjalizacjami są: – medycyna – ICT – energetyka Jeżeli przedsiębiorca i jego pomysł na innowacyjność nie wpisują się w RIS, to nic się nie dzieje. RIS ma charakter deklaratywny i nie jest obowiązkiem, lecz tylko kierunkiem rozwoju. Jak mam rozumieć innowacyjność ? W ramach innowacyjności w województwie śląskim są wspierane projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu innowacyjnych co najmniej w skali regionu. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata. Innowacja obejmuje rozwój/rozbudowę przedsiębiorstwa, w szczególności inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Inwestycje w rozwój przedsiębiorstw, zwiększające skalę ich działalności, spowodują wzrost zasięgu oferty firm (nowe... czytaj dalej

2 + 3 =