Przygotowanie do konkursu jest niezwykle ważnym elementem pozyskania dotacji na rozwój firmy. Takie przygotowanie powinno się być poparte wnikliwa analizą firmy pod kątem kierunków jej rozwoju, a także inwestycji jakie firma chce poczynić w swojej działalności. Analiza taka powinna być poparta planem wraz z terminami realizacji ,oraz przyporządkowaniem odpowiedzialności za wykonanie poszczególnych etapów jeżeli projekt jest wielowątkowy. Jednakże często firmy zapominają, bądź nie chcą planować swoich działań pod tym kątem gdyż , o dziwo często słyszy się odpowiedź- jakoś to będzie. Proste projekty takie jak np. zakup specjalistycznej maszyny nie wymagają angażowania znacznego personelu firmy , wystarczy jedna osoba oraz firma doradcza , która sprawnie przeprowadzi cały proces.

Jednakże przy bardziej skomplikowanych projektach , które wymagają pozyskania dotacji z różnych konkursów wymagają już zaplanowania działań.

 

Od czego zacząć?

Pierwszym istotnym  elementem od którego należy zacząć jest zadanie sobie pytania – co chce uzyskać ? Czasami spotykamy się z odpowiedziami typu – nie wiem , lub sami wymyślcie co może być przydatne dla mojej firmy . Takie odpowiedzi dają podstawę do tego by lepiej już nie kontynuować rozmowy , gdyż jedna i druga strona tylko traci czas.

Jeżeli firma ma swoją wizję rozwoju i wie dokładnie co chce uzyskać oraz kiedy , jest to niezbędny warunek do rozpoczęcia prac na projektem.

Pierwszą rzeczą jaką należy określić możliwie precyzyjnie jest zapotrzebowanie firmy pod kątem np.; rozwoju parku maszynowego, zakup konkretnych maszyn i urządzeń, wdrożenie prac B+R pod katem ich komercjalizacji itp. Czyli opisać czego się chce może w tym pomóc poniższe pytania:
– Na czym ma polegać projekt? (cele projektu, proces świadczenia usług, jakie potrzeby ma wnioskodawca)
– Opis technologii, na czym polega innowacja (innowacja produktowa, procesowa, szkolenia), jak długo technologia jest stosowana w Polsce i na świecie?
– Czy osoby zaangażowane w projekt mają wymagane doświadczenie?
Na czym polega innowacja – opis (podanie źródeł)
– Jakie wydatki mają być poniesione w ramach projektu?
– Czy projekt ma źródła finansowania? (promesa, gwarancja bankowa, środki własne itd.)
– Okres trwania projektu (ramy czasowe)
– Jaki jest status wnioskodawcy (JST, jednostka naukowa, firma – mikro, małe, średnie, klaster itd.)

Ważnymi elementami tego etapu jest opis projektu, wielkość firmy – poziomy dofinansowania , oraz źródła finansowania . Należy pamiętać , że dotacja  ma charakter zwrotny czyli najpierw trzeba ponieść koszty projektu , a następnie koszty są zwracane wprost proporcjonalnie do poziomu dofinansowania określonego we wniosku. Firma musi wiedzieć , że na etapie planowania a co za tym idzie budżetowania , należy posiadać środki na poziomie 70%-80% kosztów projektu brutto. Mimo , że w niektórych dokumentach poszczególnych konkursów jak np.: w działaniu 3.2 innowacje w MŚP w Śląskim Centrum Przedsiębiorczości , wnioskodawca musi wykazać 25 % wkładu własnego , to z naszego doświadczenia wynika że lepiej jest wykazać wspomniany wyżej  poziom środków np.:
– projekt opiewa na kwotę 400.000 netto kosztów kwalifikowanych z czego wnioskodawca wykazuje we wniosku , że posiada 70% wartości projektu brutto potwierdzonym wydrukiem z konta firmowego , czyli 345,000,- zł .
Inaczej jest w kredycie technologicznym , gdzie potwierdzeniem źródła finansowania jest promesa kredytowa wydawana przez bank pośredniczący na podstawie sporządzonego wniosku o dofinansowanie.

Następnym etapem jest uszczegółowienie projektu. Mogą tu pomóc odpowiedzi na następujące pytania:
– Jakie są możliwości zastosowania wyników projektu w gospodarce lub ich innego praktycznego wykorzystania?
– Jaka jest wartość naukowa projektu? (o ile występuje)
– Jaki jest dorobek wykonawców? (CV, lista referencyjna)
– Czy wnioskodawca posiada odpowiednie zasoby materialne i ludzkie niezbędne do wykonania projektu?
– Jakie są przewidywane efekty ekonomiczne projektu? (opis np. rentowność projektu, analiza opłacalności itd.)
– Czy jest planowana współpraca przy wykonywaniu projektu między  jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami? (np. konsorcjum)
– Na czym polega innowacyjność rozwiązania będąca rezultatem końcowym projektu?
– Specyfikacja kosztów projektu (podanie rodzajów kosztu wraz z wartościami liczbowymi oraz uzasadnienie poniesionych kosztów)
Tak uzasadniony projekt przechodzi do następnego etapu jakim jest jego ocena pod kątem możliwości jego sfinansowania z funduszy unijnych czyli:
1.Przeprowadzenie analizy pod kątem programów regionalnych jak i ogólnokrajowych
2.Wyznaczenie programu/programów, w których docelowo będą składane wnioski
3.Przygotowanie ścieżki pozyskania dotacji na podstawie wytypowanych konkursów oraz określenia harmonogramu realizacji wraz z wyznaczeniem odpowiedzialności osób biorących udział w projekcie- dotyczy potrzeby pozyskania „wsadu” informacyjnego .

Dodatkowo można wziąć pod uwagę czy dany projekt potrzebuje też:
– doradztwa prawnego np. powołania nowego podmiotu
– doradztwa tranzakcyjnego
– doradztwa rachunkowo- księgowego np. przez biegłego rewidenta , gdyż np. w konkursach NCBiR kosztami kwalifikowalnymi jest amortyzacja, co wymaga właściwej strategii dla firmy
– dobrania partnerów projektu itp.

Całość oczywiście jest nadzorowane przez firmę doradczą , która powinna brać pod uwagę specyfikę danego przedsięwzięcia,  a tak właśnie robi to Fundacja Fortis  smile

Łukasz Misztal

 

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na Newsletter. 
W pierwszej kolejności dostaniesz informacje 
o nowych artykułach. Zostaw poniżej swój najlepszy adres e-mail.

You have Successfully Subscribed!