Kredyt technologiczny dla MŚP, narzędziem rozwoju.

Kredyt technologiczny jest specyficznym instrumentem finansowym o które może się starać firma. Kredyt ten przyznawany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, gdzie instytucją wdrażającą jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Instrument ten jest regulowany ustawą z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Co mogę wdrożyć w swojej firmie za pomocą kredytu technologicznego?

W ramach wsparcia kredyt może być przyznany na wsparcie inwestycji technologicznych mających za cel wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Technologia będąca przedmiotem wdrożenia musi mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Jakie wydatki są finansowane kredytem technologicznym?

Wyciąg z ustawy.

1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

2. Zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu

3.  Zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis

4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części;

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know–how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej.

7. Do wydatków na realizację inwestycji technologicznej zalicza się także wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

8. Środki trwałe, o których mowa w ust. 5, muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji inwestycji technologicznej finansowanej kredytem technologicznym.

9. Łączna wartość wydatków, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 6, nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków,
o których mowa w ust. 5 i 6.

Jak działa kredyt technologiczny ?

Przedsiębiorca aplikujący o środki musi wiedzieć,  że w całości przedsięwzięcia uczestniczą trzy podmioty:

 1. Kredytobiorca – musi posiadać co najmniej 25 % wkładu własnego
 2. Bank pośredniczący – udziela promesy kredytowej oraz po pozytywnej opinii BGK udziela pozostałych 75 % kredytu
 3. Bank Gospodarstwa Krajowego – po pozytywnym rozpatrzeniarticle67u wniosku przedsiębiorcy na który składa się:
  – wniosek
  – biznes plan przedsięwzięcia
  – załączniki (kopia promesy kredytowej, dokumenty rejestrowe, sprawozdania finansowe, informacja o pomocy publicznej, oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP i inne)
  udziela premii technologicznej w maksymalnej wysokości do 6 mln zł .

Premia technologiczna jest wypłacana w transzach w trakcie realizacji inwestycji oraz po jej zakończeniu. De facto dobrze przemyślany i skalkulowany projekt może spłacić za pomocą premii technologicznej całość pożyczonego kapitału.

Ważne by inwestycja technologiczna sfinansowana za pomocą kredytu jest utrzymywana na obszarze, na którym została zrealizowana przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia, pod rygorem zwrotu przez przedsiębiorcę wypłaconej premii technologicznej wraz z odsetkami.

Ważnym punktem projektu jest to by realizacja powinna być  zgodna z KIS .

Proces aplikowania o premię technologiczną

 1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.
 2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek
  o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).
 3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.
 4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.
 5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

W ostatnim konkursie który trwał od 7 grudnia 2015 roku do 29 stycznia 2016 roku zostało złożonych 494 wnioski których pula wyniosła blisko 1,5 mld zł. Budżet konkursu opiewał na 303 mln zł.

Następny konkurs został zaplanowany od lipca do września z budżetem konkursu w wysokości 500 mln zł.

Jeżeli czytelniku jesteś zainteresowany tą formą wsparcia zapraszam do kontaktu

LISTA VIP

You have Successfully Subscribed!

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na Newsletter. 
W pierwszej kolejności dostaniesz informacje 
o nowych artykułach. Zostaw poniżej swój najlepszy adres e-mail.

You have Successfully Subscribed!