Dział badawczo – rozwojowy- inwestycja w innowacyjność

Badania i rozwój są kluczowym elementem innowacyjności każdej firmy. Nakłady jakie firma musi przeznaczyć na dział badawczy niejednokrotnie przewyższają możliwości firmy. Przedsiębiorca stoi przed dylematem źródeł finansowania  takiej inwestycji. Dział musi być wyposażony w odpowiednią aparaturę badawczą, zakupić urządzenia czy oprogramowanie do analiz, a także wybudować/zaadoptować pomieszczenia które będą spełniały wymogi związane
z badaniami .
Celowość ustanowienia działu badawczo- rozwojowego powinien mieć także charakter komercjalizacji wyników badań . Koncepcja działu powinna być poparta wnikliwą analizą rynku by zwiększyć szansę na jej komercyjne wykorzystanie. Dosyć często zdarza się, że opracowywana koncepcja nie ma szans powodzenia w ich komercyjnym zastosowaniu,
o czym często zapominają firmy gdy postanawiają o stworzeniu takiego działu.

Czym jest dział badawczo rozwojowy?

Obecne prawo zdefiniowało co należy rozumieć pod pojęciem centrum badawczo rozwojowego. Zgodnie z ustawą
w sprawie udzielania pomocy finansowej na inwestycje typu centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014–2020.

Przez inwestycję typu centrum badawczo-rozwojowe rozumie się jednostkę organizacyjną lub wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę rozpoczynającą lub rozwijającą działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej.

 

Ważne jest, że przedsiębiorca nie musi zabiegać o Status Centrum Badawczo- Rozwojowego które zostało opisane w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Wystarczy że taki dział powoła i może korzystać z preferencji podatkowych. Należy tu nadmienić, że firma będzie między innymi zobligowana do corocznego raportowania o poniesionych nakładach na dział oraz o jej wynikach za pomocą formularza GUS PNT-01.

 

Jak mogę sfinansować prace B+R ?

 

 1. Obecna perspektywa finansowa daje duże możliwości odnośnie sfinansowania prac badawczo- rozwojowych gdzie poziom dotacji sięga 70% w zależności od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.
  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój przeznacza na działania B+R ogromne środki finansowe .

Ministerstwo Rozwoju w ramach działania 2.1- Wsparcie Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,  przeznacza na konkurs blisko 1 miliard złotych.

Dofinansowanie przeznaczone jest na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa
i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
Istotną częścią kosztów kwalifikowanych jest możliwość sfinansowania nabycia robót i materiałów budowlanych ( nawet 100%) . Jest to jeden z niewielu konkursów dla firm który daje taką możliwość.
Ważne jest że w działaniu 2.1 wartość projektu musi być nie mniejszy niż 2 mln zł kosztów kwalifikowanych, czyli np.: przy dofinansowaniu 2 mln zł przy 45% kosztów kwalifikowanych  projekt opiewa na kwotę około 4 mln zł.
W tym roku przewidziano dwa nabory w ramach działania 2.1- Wsparcie Inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

 1. Innym źródłem finansowania działu badawczo- rozwojowego jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. NCBiR często ogłasza konkursy dotyczące B+R .
  Przykładem takim jest działanie 1.1.1 – Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych, nie mogą uzyskać dofinansowania). Poziom dofinansowania może sięgnąć 80% kosztów kwalifikowanych . Analogicznie jak przy działaniu 2.1 kwalifikują się projekty których wartość kosztów kwalifikowanych jest nie mniejsza niż 2 mln zł. Firmy mogą sfinansować koszty osobowe przy realizacji działań B+R , a także koszty związane np.: z administracją, wynajęciem pomieszczeń, adaptacją pomieszczeń, ubezpieczeniem, koszty ochrony, usług telefonicznych, pocztowych, delegacji, usług księgowych, prawnych itp.

 

badawcze

 1. Jeszcze innym źródłem finansowania B+R są tzw. Regionalne Programy Operacyjne które posiada każde województwo. Przykładem takiej możliwości w województwie śląskim jest działanie 1.2 wspierane będą przedsięwzięcia do etapu pierwszej produkcji włącznie. Poprzez pierwszą produkcję rozumie się pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali działania urządzeń/obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne kroki po uruchomieniu i dostosowaniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie masową produkcję, ani działalność handlową. Samodzielny projekt nie może składać się wyłączne z fazy pierwszej produkcji. Projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie
  w gospodarce. Po zakończeniu prac B+R firma dokona analizy opłacalności wdrożenia wyników badań. Wyniki powyższej analizy będą podstawą do określenia stopnia wykorzystania efektów badań w gospodarce. Konkurs jest zaplanowany na maj z budżetem 209 mln zł . Jednym z kosztów kwalifikowalnym będą koszty osobowe.
 2. Dodatkową formą wsparcia B+R jest kredyt technologiczny o którym pisałem
  tutaj .

Dla każdego typu konkursu ważne jest by projekt wpisywał się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje – możesz przeczytać tutaj.

Jeżeli firma na poważnie myśli o ukierunkowanym rozwoju i chce się wyróżnić na tle innych firm dział badawczo- rozwojowy jest znakomitym narzędziem które zdecydowanie przyspieszy rozwój firm oraz jej rozpoznawalność.

Jeżeli szukasz dofinansowań na działania B+R zapraszam do kontaktu smile

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

DZIĘKUJĘ ZA PRZECZYTANIE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na Newsletter. 
W pierwszej kolejności dostaniesz informacje 
o nowych artykułach. Zostaw poniżej swój najlepszy adres e-mail.

You have Successfully Subscribed!